M163 Construction site

Uusi muuntamo turvallisuus edellä

Aurora toteuttaa investointiohjelmaa sähkönjakelun kehittämiseksi Kilpilahden teollisuusalueella. Merkittävä osa investointiohjelmaa on uusi muuntamo M163, minkä Rejlers Finland Oy rakentaa Auroralle. Projekti viedään läpi tiiviissä yhteistyössä Auroran kanssa. Kilpilahti on Pohjoismaiden suurin öljynjalostus- ja petrokemian klusteri. Rakennusurakkaan (EPC) sisältyy suunnittelu-, hankinnat- ja rakennusurakka.

Turvallisuus oli jo tarjousvaiheessa merkittävässä roolissa. Osana tarjoustyötä laadimme työmaasuunnitelman, missä on kuvattuna mm. työmaan hallinta, asennusvalvonta, perehdytykset, turvallisuuskierrokset, työmaa-alueen aitaus ja kulunvalvonta sekä työmaan turvallisuus ja ympäristö. Lähtötietona työmaasuunnitelmalle toimi Auroran laatima kyselyaineistossa mukana ollut työmaan turvallisuusasiakirja. Pidämme Rejlersillä tärkeänä, että jo tarjousvaiheessa HSEQ-organisaatio on mukana neuvottelemassa asiakkaan kanssa ja laatimassa toimitussopimusta.

Ensimmäisenä työnä projektin alkaessa oli laatia työmaan HSE-suunnitelma. Auroran HSE suunnitelma laadittiin tukemaan toimintaa eurooppalaisen puitedirektiivin Työterveys ja työturvallisuus -yleiset säännöt ja direktiivin 92/57 / ETY Tilapäiset ja liikkuvat työmaat sekä kansallisen Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaan. Direktiivin tarkoituksena on parantaa työoloja rakennustyömailla, joilla työntekijät voivat olla erityisen alttiina vaaroille. Direktiivissä vaaditaan, että terveyttä ja turvallisuutta koskevat seikat otetaan huomioon hankkeiden suunnittelun ja organisoinnin aikana sekä luodaan kaikki mukana olevat henkilöt linkittävä vastuuketju riskien ennalta ehkäisemiseksi. Myös kaikki urakoitsijamme laativat oman HSE-suunnitelman ennen töiden aloitusta.

Kaikkea tehtävää työtä määrittelee viimehetken riskiarviovelvoite ”Think Twice” eli ennen töiden aloitusta suorittavan tahon on käytävä työlupa läpi (sis. tunnistetut riskit, työntekotavan, työkalut ja mahd. vaiheiden järjestyksen) työntekijöidensä kanssa. Läpikäynnin toteutuminen on oltava todennettavissa, varmennettavissa, ja mitattavissa.

Työmaan alussa jouduimme lisäksi pohtimaan, miten hallitsemme Covid-19 tilanteen niin, että työmaa pysyy aikataulussaan ja tartunnat voitaisiin välttää. Työmaalle laadittiin omat ohjeet, jotka ovat näkyvillä työmaalla. Taukotiloissa on mm. tarjolla käsidesiä, maskeja sekä ohjeistus näiden käytöstä. Ohjeissa on opastettu, miten toimia, jos oireita ilmenee kesken työpäivän tai vapaa-ajalla. Tähän asti olemme saaneet pidettyä työmaan normaalisti toiminnassa.

Työmaalla tehdään paljon yhteistyötä lähellä toimivien yritysten kanssa, sillä työmaa-alue ulottuu laajalle alueelle. Turvallisuuden eteen on tehty paljon yhteistyötä Auroran ja Nesteen kanssa mm. pitämällä TRA tilaisuuksia, joissa on yhdessä käyty läpi mahdolliset työmaan ympäristölle aiheuttamat riskit ja minimoitu ne. Tontti, jolle uusi muuntamo rakentuu, on kallioinen ja mäkinen tontti. Rakennustyö aloitettiin tontin raivauksella ja räjäytystöillä. Samanaikaisesti tontin viereistä maa-aluetta muokattiin niin, että kulku rannalle ja työmaalle saatiin turvalliseksi ja toimivaksi. Rakennustyömaan läheisyydessä sijaitsee laiturialue, mikä pitää ottaa huomioon jokapäiväisessä rakennustyössä. Pohjatöitä tehdessä muun muassa räjäytystyöt suunniteltiin viikoittain laivojen aikataulujen mukaan ja työluvat sekä olosuhdeluvat laadittiin päivittäin sekä tarvittaessa olosuhteiden muuttuessa. Tulitöitä varten tehdään myös omat suunnitelmat yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Rakennustyömaalla järjestetään viikoittain turvallisuuskierros, johon osallistuvat Rejlersiltä työmaapäällikkö, sähkötöiden asennusvalvoja sekä HSEQ-valvoja, rakennuttajan edustaja ja urakoitsijoiden edustajat. Turvallisuus havainnot tehtiin aluksi Rejlersin käyttämällä järjestelmällä, mutta tällä hetkellä olemme siirtymässä Auroran hankkimaan uuteen järjestelmään. Uudessa järjestelmässä tehdään mm. poikkeamaraportit, turvallisuushavainnot, TRIF-raportointi ja kaasupitoisuuden mittaukset.

Kehittääksemme toimintaamme teemme projektissa kaksi tyytyväisyyskyselyä. Maaliskuussa toteutetaan kysely maanrakennustöistä ja toukokuussa koko projektista. Tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella kehitämme toimintaamme meneillään olevassa projektissa ja samalla keräämme opit talteen tulevia projekteja varten. Projektin lopussa teemme vielä koko työmaa ajan kattavaa raportin.

Mirka Halme, Rejlers Finland Oy HSEQ-päällikkö

Made by Tremedia